شرکت ارتباطات دوربرد

تعرفه خدمات دخیره و بکاپ


پلن 1
 • 10 گیگ : فضای دیسک
 • نا محدود : ترافیک ماهیانه
 • دایرکت ادمین : پنل مدیریت
 • نا محدود : دامنه متصل
 • نا محدود : زیر دامنه
 • FTP, Web : نوع دسترسی
 • FTP10 : تعداد اکانتهای
 • 4 : تعداد اتصالات
ریال100,000
Telli kohe

پلن 2
 • 30 گیگ : فضای دیسک
 • نا محدود : ترافیک ماهیانه
 • دایرکت ادمین : پنل مدیریت
 • نا محدود : دامنه متصل
 • نا محدود : زیر دامنه
 • FTP, Web : نوع دسترسی
 • FTP10 : تعداد اکانتهای
 • 4 : تعداد اتصالات
ریال250,000
Telli kohe

پلن 3
 • 50 گیگ : فضای دیسک
 • نا محدود : ترافیک ماهیانه
 • دایرکت ادمین : پنل مدیریت
 • نا محدود : دامنه متصل
 • نا محدود : زیر دامنه
 • FTP, Web : نوع دسترسی
 • FTP10 : تعداد اکانتهای
 • 4 : تعداد اتصالات
ریال400,000
Telli kohe

پلن 4
 • 100 گیگ : فضای دیسک
 • نا محدود : ترافیک ماهیانه
 • دایرکت ادمین : پنل مدیریت
 • نا محدود : دامنه متصل
 • نا محدود : زیر دامنه
 • FTP, Web : نوع دسترسی
 • FTP10 : تعداد اکانتهای
 • 8 : تعداد اتصالات
ریال700,000
Telli kohe

پلن 5
 • 200 گیگ : فضای دیسک
 • نا محدود : ترافیک ماهیانه
 • دایرکت ادمین : پنل مدیریت
 • نا محدود : دامنه متصل
 • نا محدود : زیر دامنه
 • FTP, Web : نوع دسترسی
 • FTP10 : تعداد اکانتهای
 • 8 : تعداد اتصالات
ریال1,300,000
Telli kohe

پلن 6
 • 300 گیگ : فضای دیسک
 • نا محدود : ترافیک ماهیانه
 • دایرکت ادمین : پنل مدیریت
 • نا محدود : دامنه متصل
 • نا محدود : زیر دامنه
 • FTP, Web : نوع دسترسی
 • FTP10 : تعداد اکانتهای
 • 10 : تعداد اتصالات
ریال1,900,000
Telli kohe

پلن 7
 • 500 گیگ : فضای دیسک
 • نا محدود : ترافیک ماهیانه
 • دایرکت ادمین : پنل مدیریت
 • نا محدود : دامنه متصل
 • نا محدود : زیر دامنه
 • FTP, Web : نوع دسترسی
 • FTP10 : تعداد اکانتهای
 • 10 : تعداد اتصالات
ریال2,400,000
Telli kohe