شرکت ارتباطات دوربرد

تعرفه خدمات بسته آموزش مجازی Adobe Connect


شخصی
 • ۱۵ کاربر همزمان
  آدرس کلاس رایگان
  ۲۰گیگ هارد
  سرور اشتراکی
  دامین اشتراکی
  لوگو مشترک
  امکان ضبط کلاس
  نسخه ادوبی 10.6
  ترافیک نا محدود
  آدرس IP اشتراکی
  پشتیبانی رایگان
  تحویل تا 6 ساعت
  راه اندازی رایگان
ریال600,000/ماهیانه
سفارش دهید

پر مصرف
 • ۵۰ کاربر همزمان
  آدرس دامین شما
  ۴۰گیگ هارد
  سرور اختصاصی
  دامین اختصاصی
  لوگو اختصاصی
  امکان ضبط کلاس
  نسخه ادوبی 10.6
  ترافیک نا محدود
  آدرس IP اختصاصی
  پشتیبانی رایگان
  تحویل تا ۲۴ ساعت
  راه اندازی100هزارتومان
ریال2,000,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

حرفه ای
 • ۱۰۰ کاربر همزمان
  دامین ir. رایگان
  ۱۰۰گیگ هارد
  سرور اختصاصی
  دامین اختصاصی
  لوگو اختصاصی
  امکان ضبط کلاس
  نسخه ادوبی 10.6
  ترافیک نا محدود
  آدرس IP اختصاصی
  پشتیبانی رایگان
  تحویل تا ۲۴ ساعت
  راه اندازی100هزارتومان
ریال3,000,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

شرکتی
 • ۱۵۰ کاربر همزمان
  دامین ir. رایگان
  ۲۰۰گیگ هارد
  سرور اختصاصی
  دامین اختصاصی
  لوگو اختصاصی
  امکان ضبط کلاس
  نسخه ادوبی 10.6
  ترافیک نا محدود
  آدرس IP اختصاصی
  پشتیبانی رایگان
  تحویل تا ۲۴ ساعت
  راه اندازی100هزارتومان
ریال4,990,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

تجاری
 • ۳۰۰ کاربر همزمان
  دامین ir. رایگان
  ۳۰۰گیگ هارد
  سرور اختصاصی
  دامین اختصاصی
  لوگو اختصاصی
  امکان ضبط کلاس
  نسخه ادوبی 10.6
  ترافیک نا محدود
  آدرس IP اختصاصی
  پشتیبانی رایگان
  تحویل تا ۲۴ ساعت
  راه اندازی100هزارتومان
ریال8,990,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

سازمانی
 • ۵۰۰ کاربر همزمان
  دامین ir. رایگان
  ۴۰۰گیگ هارد
  سرور اختصاصی
  دامین اختصاصی
  لوگو اختصاصی
  امکان ضبط کلاس
  نسخه ادوبی 10.6
  ترافیک نا محدود
  آدرس IP اختصاصی
  پشتیبانی رایگان
  تحویل تا ۲۴ ساعت
  راه اندازی100هزارتومان
ریال12,000,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

آموزشی
 • ۶۰۰ کاربر همزمان
  دامین ir. رایگان
  ۸۰۰گیگ هارد
  سرور اختصاصی
  دامین اختصاصی
  لوگو اختصاصی
  امکان ضبط کلاس
  نسخه ادوبی 10.6
  ترافیک نا محدود
  آدرس IP اختصاصی
  پشتیبانی رایگان
  تحویل تا ۷۲ ساعت
  راه اندازی100هزارتومان
ریال17,000,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

آموزشی ۲
 • ۱۰۰۰ کاربر همزمان
  دامین ir. رایگان
  ۱ترابایت هارد
  سرور اختصاصی
  دامین اختصاصی
  لوگو اختصاصی
  امکان ضبط کلاس
  نسخه ادوبی 10.6
  ترافیک نا محدود
  آدرس IP اختصاصی
  پشتیبانی رایگان
  تحویل تا ۷۲ ساعت
  راه اندازی100هزارتومان
ریال18,000,000/ماهیانه
ریال1,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید